TERESA & ROBERTO ONLYITALIANFOOD LTD

 

Πολιτική Απορρήτου

 

Ημερομηνία ισχύος της παρούσας Πολιτικής ορίζεται η 26/06/2019.

 

 1. Εισαγωγή

 

Ο ιστοχώρος http://teresa-roberto.com (στο εξής Ιστοχώρος ή Ιστοσελίδα ή Ιστότοπος) ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία TERESA &ROBERTO ONLYITALIANFOOD LTD , με έδρα τη Λευκωσία, 1070, Κυπρος, οδός Ρωμανού, 2, TLAIS TOWER, Floor 6, Flat 601, με αριθμό εγγραφής HE395267, (στο εξής Εταιρεία), e-mail: [email protected]

 

Η Εταιρεία σεβόμενη την κείμενη νομοθεσία εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και της ιδιωτικότητάς σας.

 

Επίσης  περιγράφει τις ενέργειες που λαμβάνει η Εταιρεία για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και πώς μπορείτε να ελέγξετε και να διορθώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

 

Οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιούμε σε αυτήν την πολιτική απορρήτου μπορείτε να βρείτε μέσω της επίσκεψής μας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση

http://teresa-roberto.com. Δείτε επίσης τη ρήτρα 10 “Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου”.

 

Μεταξύ άλλων περιγράφει ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται, πώς επεξεργάζονται, τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Η αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου λογίζεται ως ελεύθερη δήλωση της συγκατάθεσής σας για τη συλλογή, χρήση και περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που σχετίζονται με τη χρήση του ιστοχώρου μας, και τις παρεχόμενες σε αυτόν υπηρεσίες.

 

Ο όρος «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων αφορά κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρη επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

 

Κατόπιν αυτών, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου:

 

 1. Είσοδος στην ιστοσελίδα

 

Κατά την είσοδο στον ιστοχώρο μας αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή τερματικού που χρησιμοποιείτε και χωρίς κάποια δική σας ενέργεια στον διαμετακομιστή της ιστοσελίδας μας  και αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file):

 

 • η διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο η οποία υπέβαλε το αίτημα,
 • η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,
 • το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε,
 • η ιστοσελίδα/ εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL),
 • ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access provider) για τους εξής σκοπούς:
 • εγγύηση ορθής δημιουργίας σύνδεσης,
 • εγγύηση άνετης χρήσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής μας, 
 • αξιολόγηση της ασφάλειας και σταθερότητας του συστήματος. 

 

Εφόσον συναινέσατε στον λεγόμενο γεωεντοπισμό στον φυλλομετρητή σας ή στο λειτουργικό σύστημά σας ή σε άλλες ρυθμίσεις του τερματικού σας, θα χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία αυτή για να μπορούμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες που αφορούν την τρέχουσα θέση σας.

 

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα τοποθεσίας σας που λήφθηκαν με τον τρόπο αυτό αποκλειστικά για τη λειτουργία αυτή.

 

Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά για την διεκπεραίωση της συνεδρίας και μετά διαγράφονται αυτόματα. Μόλις σταματήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας μας, τα δεδομένα γεωεντοπισμού διαγράφονται.

 

 1. Τι είναι προσωπικά δεδομένα

 

Ο κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕΚ (Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων), (εφεξής ” ΓΚΠΔ “), προβλέπει ότι¨

 

“«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου;”

 

Δεδομένα προσωπικής φύσης ενδέχεται να είναι: Προσωπικά στοιχεία (π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, ημερομηνία και τόπος γέννησης και υπηκοότητα), δεδομένα πιστοποίησης και ταυτοποίησης (π.χ. αποσπάσματα εμπορικού μητρώου, στοιχεία ταυτότητας, δείγματα υπογραφών), δεδομένα στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας σχέσης (π.χ. δεδομένα πληρωμής, δεδομένα παραγγελιών), δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας, δεδομένα εταιρικών δομών και καθεστώτα ιδιοκτησίας, καταγραφές σε φωτογραφίες και βίντεο (π.χ. κατά την παράδοση προϊόντων) καθώς και άλλου είδους δεδομένα παρόμοιων κατηγοριών με τις προαναφερθείσες.

 

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

 

Η Εταιρεία μας συλλέγει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, απευθείας από εσάς.

Η συλλογή γίνεται μέσω του παρόντος ιστοχώρου μεσο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της τηλεφωνικής επικοινωνίας μας ή με άλλους παρόμοιους τρόπους.

 

Προκειμένου να κάνετε χρήση Υπηρεσιών του ιστοχώρου μας, να παραγγείλετε προϊόντα και να απολαύσετε τις υπηρεσίες μας θα σας ζητηθεί η παροχή προσωπικών δεδομένων όπως (ενδεικτικά): ονοματεπώνυμο,

ταχυδρομική διεύθυνση,

τηλέφωνο,

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

και εφόσον επιθυμείτε τιμολόγιο για την αγορά προϊόντων μας θα σας ζητηθεί ακόμη

η επωνυμία της επιχείρησής σας,

το επάγγελμα,

ο αριθμός φορολογικού μητρώου και

η δημόσια οικονομική υπηρεσία στην οποία υπάγεστε.

 

Για να μαθαίνετε πληροφορίες για προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες μας και τα νέα της Εταιρείας καλείστε να καταχωρίσετε το e-mail σας στον ιστοχώρο μας ώστε να σας αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό δελτίο (newsletter).

 

Σε περίπτωση που η επεξεργασία που χρειάζεται δεν καλύπτεται από την παρούσα Πολιτική Απoρήτου, η Εταιρεία θα σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να είστε σε θέση να δώσετε προηγούμενη συγκατάθεση σας, για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

 

Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, εύκολα και χωρίς οποιοδήποτε κόστος. Για περιπτώσεις που δεν σας παρέχεται η δυνατότητα αυτοματοποιημένης ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, επικοινωνήστε με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία μας και θα σας παράσχουμε κάθε αναγκαία πληροφορία για την επιθυμητή ανάκληση.

 

Επίσης, μπορεί να σας ζητηθεί να μας παρέχετε πληροφορίες για την τοποθεσία σας ή για τις προσωπικές σας προτιμήσεις και ενδιαφέροντα, προκειμένου να σας προσφέρουμε πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες. Η συλλογή των στοιχείων αυτών δύναται να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα.

Επίσης σας παρέχουμε το δικαίωμα να επιλέξετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε να μην συλλέγονται παρόμοια προσωπικά σας δεδομένα.

 

Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων της Εταιρείας, χειροκίνητα ή με ηλεκτρονικά μέσα.

 

Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα ως εξής:

 

 • Όταν εσείς αποκαλύπτετε εθελοντικά αυτά σε εμάς.
 • Στοιχεία της αλληλογραφίας ή επικοινωνίας μαζί σας για σκοπούς διεκπεραίωσης της παραγγελίας σας ή για να απαντήσουμε στις τυχόν ερωτήσεις σας.
 • Όταν μας επισκέπτεστε στο διαδίκτυο ή όταν ανταλλάσσουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Εταιρία ή οι πάροχοι υπηρεσιών μας χρησιμοποιούν τεχνολογίες για την αυτόματη συλλογή ορισμένων ειδών ή πληροφοριών. Η συλλογή αυτή σας επιτρέπει να βελτιώσετε την εμπειρία σας στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα μας, βελτιώνοντας την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας ή / και την ιστοσελίδα μας και αναλύοντας τις δραστηριότητες μάρκετινγκ.

Συγκεκριμένα:

 • Η διεύθυνση IP σας μπορεί να καταγραφεί για λόγους ασφάλειας και διαγνωστικού ελέγχου του συστήματος. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των στόχων μάρκετινγκ και των επιδόσεών μας.
 • Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας τοποθετώντας cookies στον υπολογιστή σας. Ορισμένα από αυτά απαιτούν τη ρητή συγκατάθεσή σας σε μια τέτοια τοποθέτηση (θα εμφανιστεί ένα banner ειδοποίησης που απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των cookies. Σε περίπτωση συγκατάθεσής σας, το cookie θα χρησιμοποιηθεί για δραστηριότητες σχετικές με το μάρκετινγκ), αν και άλλα cookies δεν θα το κάνουν. Ανατρέξτε στη “Cookies” (ρήτρα 15 της Πολιτική Απορρήτου) για περεταίρω πληροφορίες.
 • Μέσω της αυτόματης συλλογής προσωπικών πληροφοριών

 

Επιδιώκουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι επαρκή, συναφή και περιορισμένα σε ό,τι είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται.

 

Δεν συλλέγουμε τα «δεδομένα ειδικών κατηγοριών» ή «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα».

 

Ο όρος «δεδομένα ειδικών κατηγοριών» ή «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» αφορά κάθε είδους πληροφορία, η οποία αποκαλύπτει τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.

 

 1. Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

 

Σύμφωνα με το ΓΚΠΔ, ως «επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

 

 • Σκοποί χρήσης προσωπικών δεδομένων

 

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, που μας παρέχονται από εσάς μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των κατωτέρω αναφερθέντων σκοπών και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων σας.

Σκοποί χρήσης προσωπικών / ευαίσθητων δεδομένων:

 • Να σας ταυτοποιήσουμε ως άτομο,
 • Να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματά σας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες μας,
 • Για την εκτέλεση παραγγελίας σας ή την εφαρμογή των προσυμβατικών μέτρων που ελήφθησαν κατόπιν αιτήματός σας,
 • Να διαχειριζόμαστε την περίπτωσή σας, συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων, των επικοινωνιών, των διαβουλεύσεων, της αποδοχής και της τοποθέτησης, της λήψης πληρωμών, των διακανονισμών ή άλλης επεξεργασίας που απορρέει από τη φύση της υπόθεσής σας,
 • Εγγραφή στη λίστα παραληπτών του newsletter (ενημερωτικό δελτίο με πληροφορίες για προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες, τα νέα της Εταιρείας, εκδηλώσεις και events της Εταιρείας και τρίτων εταιρειών, κουπόνια εκπτώσεων και διαγωνισμούς).
 • Εγγραφή σε τυχόν διαγωνισμούς ή/και προσφορές.
 • Προμήθεια των προϊόντων μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση σχετικού παραστατικού για τη συναλλαγή σας με την Εταιρεία μας και την αποστολή των προϊόντων στον χώρο σας μέσω των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία μας εταιρειών ταχυμεταφορών.
 • Λήψη συμβουλών διατροφής ή/και συνταγών μαγειρικής ή/και τρόπων σερβιρίσματος.
 • Κατάλληλη και ομαλή απόδοση των υπηρεσιών προς εσάς,
 • Για την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για τη διευκόλυνση της σχέσης μεταξύ της Εταιρείας μας  και εσάς.
 • Μπορούμε να μοιραστούμε μερικά / όλα τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τους Υπεύθυνους διαχείρισης μας ή / και τους υπαλλήλους μας για την καλύτερη δυνατή παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς, ανάλογα με την ανάγκη σε κάθε περίπτωση.
 • Για λόγους λειτουργικότητας και ασφάλειας, όπως ο εντοπισμός, η πρόληψη και η αντιμετώπιση πραγματικής ή ενδεχόμενης απάτης, παράνομων δραστηριοτήτων και παραβιάσεων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, λαμβάνοντας κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο που κρίνεται κατάλληλο για τον σκοπό αυτό, ιδιαιτέρως, δε, δια της κρυπτογράφησης, της κωδικοποίησης, την ψευδωνυμοποίησης και της ανωνυμοποίησης των προσωπικών δεδομένων, καθώς και του ελέγχου, της παρακολούθησης και της τακτικής καταγραφής όλων των διαδικασιών επεξεργασίας.
 • Για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, που δεν αναφέρεται εδώ, με την προϋπόθεση ότι θα ληφθεί ξεχωριστή συγκατάθεση από εσάς.

 

 • Αποκάλυψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα;

Με την επιφύλαξη της αναγκαίας έκτασης και για τους σκοπούς:

 • την εκπλήρωση των αντίστοιχων υποχρεώσεών μας έναντι σας,
 • την προετοιμασία στατιστικών, αναλυτικών, δεδομένων μάρκετινγκ,
 • συμμόρφωση,
 • την πρόληψη των παράνομων δραστηριοτήτων ή την προστασία των νομικών μας συμφερόντων

μπορούμε να επεξεργαζόμαστε ή / και να μεταφέρουμε ή / και να αποκαλύπτουμε (διανέμουμε, διαδίδουμε, δίδουμε πρόσβαση) στις προσωπικές πληροφορίες, ως εξής:

 • στις συνδεδεμένες εταιρείες μας,
 • Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες /
 • στους νόμιμους διαδόχους μας
 • Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις επίσημες αρχές, για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τη νομοθεσία της ΕΕ / Κύπρου:
 • για σημαντικούς λόγους δημόσιου ενδιαφέροντος
 • για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων μας
 • για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων άλλων προσώπων, εάν είστε σωματικά ή νομικά ανίκανοι να δώσετε συναίνεση.
 • η απόκτηση ή η αποκάλυψη ορίζεται ρητά από το δίκαιο της ΕΕ ή της Κύπρου και παρέχει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων σας.
 • την εποπτεία, επιθεώρηση ή ρυθμιστική λειτουργία που συνδέεται, έστω και περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας.
 • την προστασία του υποκειμένου των δεδομένων ή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων.

Η Εταιρεία μας επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για :

 • την διερεύνηση, η πρόληψη, η αναφορά ή η λήψη μέτρων σχετικά με την παράνομη δραστηριότητα, την υποψία απάτης ή άλλες αδικίες.
 • να προστατεύσουμε και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της Εταιρείας μας ή της ιστοσελίδας μας, των πελατών μας, των υπαλλήλων μας ή άλλων ατόμων.
 • Να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται η νομοθεσία της ΕΕ / Κύπρου.

 

Σε κάθε περίπτωση, η προτεραιότητα για εμάς είναι να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όσο το δυνατόν πιο εμπιστευτικά.

 

Απαιτούμε οι παραλήπτες τέτοιων προσωπικών πληροφοριών να διατηρούν το ίδιο ή υψηλότερο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως περιγράφεται εδώ.

 

Η Εταιρεία εγγυάται ότι προσπαθεί να διατηρήσει εμπιστευτικά τα Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιώντας κατάλληλες διασφαλίσεις και άλλη τεχνική προστασία.

 

Αποκλείουμε κατά κανόνα τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών σε τρίτους για τους σκοπούς μην αναφερόμενους στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

 

 • Μεταφορά σε τρίτες χώρες

Η Εταιρεία μας δεν μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εφεξής «ΕΟΧ») .

Όμως, ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες και αιτήματα, τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν να μεταφερθούν σε διάφορες δικαιοδοσίες (είτε εντός της ΕΟΧ είτε εκτός της ΕΟΧ) είτε αυτοματοποιημένα είτε όχι. Ορισμένες χώρες δεν διατηρούν το ίδιο επίπεδο προστασίας. Η μεταφορά στις χώρες αυτές θα γίνει υπό τον όρο ότι:

 • έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά αυτή, ή
 • η μεταφορά είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης που συνάπτεται προς το συμφέρον σας μεταξύ της Εταιρείας μας και άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου όπως ταχυδρομεία, courier services, ή
 • η μεταφορά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ μας ή για την εφαρμογή των (προ-)συμβατικών μέτρων που ελήφθησαν κατόπιν αιτήματός σας, για παράδειγμα για να υπολογίσουμε τα τέλη ταχυδρομείου .

 

 1. Που αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το την Εταιρεία μας, ελέγχονται από την ίδια και αποθηκεύονται και διατηρούνται στην ΕΟΧ.

 

 1. Διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα αποθηκεύονται κατά την περίοδο συνεργασίας μεταξύ μας.

 

Μετά την λήξη  της συνεργασίας ή της αλληλεπίδρασης μας, τα προσωπικά σας στοιχεία θα αρχειοθετηθούν και θα διατηρηθούν για 6 χρόνια ή για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και της Κύπρου (όπως απαίτηση αποθήκευσης, κανόνες τήρησης βιβλίων κ.λπ.), όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται για σκοπούς διαφήμισης ή μάρκετινγκ θα αποθηκευτούν για περίοδο 12 μηνών.

 

Μετά τη λήξη των παραπάνω περιόδων, τα προσωπικά στοιχεία θα διαγραφούν, εκτός εάν συμφωνήσουμε αμοιβαία με το αντίθετο ή συμφωνηθεί μεγαλύτερη περίοδος αποθήκευσης μεταξύ μας.

 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το ΓΚΠΔ, η περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι επίσης νόμιμη όταν είναι αναγκαία για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης για λόγους δημόσιου ενδιαφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, για λόγους αρχειοθέτησης το δημόσιο συμφέρον, επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή στατιστικούς σκοπούς, ή για τη δημιουργία, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα σας στείλουμε σχετική ειδοποίηση.

 

 1. Τα δικαιώματά σας, το δικαίωμα επιλογής, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα να ξεχαστείγια διαγραφή

 

Μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία μας  μια ενημέρωση τι προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται από την Εταιρεία .

 

Εάν τα δεδομένα σας είναι λανθασμένα, ελλιπή ή ανακριβή , μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διορθωθούμε.

 

Παρακαλείστε να διατηρήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ακριβή και ενημερωμένα, στέλνοντας σε μας αντίστοιχες ενημερώσεις.

 

Για όλα τα παραπάνω αιτήματα και ενημερώσεις παρακαλώ γράψτε στο [email protected] 

 

Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων ή των δεδομένων που μας δώσατε όταν η χρήση αυτή βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας ή σε δημόσιο συμφέρον.

 

Μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία  να διαγράψει / ή να σταματήσει τη μεταφορά ή την επεξεργασία οποιουδήποτε από όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούνται για εσάς ή Προσωπικών Δεδομένων που μας έχετε παράσχει.

 

Ωστόσο, μόλις το ζητήσετε, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε αυτή την περίπτωση  η Εταιρεία  μπορεί να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει κάποιες ή και όλες τις υποχρεώσεις της (ανάλογα με τον όγκο της αίτησης) προς εσάς και καμία ευθύνη δεν μπορεί να επιβληθεί στην Εταιρεία ως αποτέλεσμα αυτού του αιτήματος.

 

Θα σας ενημερώσουμε εντός 72 ωρών (αν είναι απαραίτητο, με σχετική αιτιολογία) εάν η αίτησή σας εκτελεστεί ή δεν θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε το αίτημά σας ως αποτέλεσμα των υποχρεώσεών μας / των δικαιωμάτων μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας.

 

Εάν αν όμως τα δεδομένα θα συλλέγονται από άλλες πηγές τότε το μέγιστο χρονικό διάστημα για την ενημέρωση σας θα είναι ένας μήνας από τη συλλογή των από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος.

Επιπλέον, σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα σχετικά αιτήματα θα διαβιβάζονται επίσης σε οποιονδήποτε τρίτο παραλήπτη στον οποίο ενδέχεται να έχουν διαβιβασθεί τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των σκοπών επεξεργασίας.

 

Μπορείτε να διαγραφείτε από τη λήψη μάρκετινγκ ή / και διαφημίσεων ή / και άλλων πληροφοριών από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο .ή / και μέσω άλλων διαθέσιμων μέσων κάνοντας κλικ εδώ. Μόλις ληφθεί το αίτημά σας, η αίτησή σας θα εκπληρωθεί εντός 2-3 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της. Επίσης, θα μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ακολουθώντας τις αντίστοιχες οδηγίες στο τέλος κάθε μηνύματος μάρκετινγκ.

 

Μπορείτε να προβάλετε εναντίωση κατά της επεξεργασίας δεδομένων χωριστά για κάθε δίαυλο επικοινωνίας και με ισχύ για το μέλλον μέσω των παρεχόμενων τρόπων επικοινωνίας.

 

 1. H υποχρέωση της ενημέρωσης

Σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία  ως υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση και, όπου είναι εφικτό, όχι αργότερα από 72 ώρες από την ενημέρωσή της, την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων στην εποπτική αρχή. Θα σας ενημερώσουμε επίσης  προσωπικά  εάν θα συντρέχουν εύλογες υποψίες ότι τέτοια παραβίαση θα μπορέσει  να σας επηρεάσει δυσμενώς. …….

 

 1. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

 

Μπορούμε να τροποποιούμε ή να αναθεωρούμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από καιρό σε καιρό.

 

Θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε για σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο, αναμένεται ή αναθεωρείτε περιοδικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που δημοσιεύεται στο  http://teresa-roberto.com για τυχόν αλλαγές.

 • Σε περίπτωση αλλαγών, η Πολιτική απορρήτου θα εμφανίζει την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης.
 • Αν η ημερομηνία δεν έχει αλλάξει από την τελευταία αναθεώρηση της Πολιτικής Απορρήτου, σημαίνει ότι παρέμεινε αμετάβλητη από εκείνη την ημέρα.
 • Αυτές οι αλλαγές θα είναι δεσμευτικές για εσάς .

 

 1. Επιβολή των δικαιωμάτων σας

 

Παρακολουθούμε τακτικά τη συμμόρφωσή μας με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου.

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Πρέπει να επιλύσουμε τις απορίες σας είτε με δικές μας προσπάθειες είτε επικοινωνώντας με την αρμόδια δημόσια αρχή.

Μπορείτε επίσης να καταθέσετε μια καταγγελία απευθείας στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων

Διεύθυνση Γραφείου: Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία, Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία, Τηλέφωνο: +357 22818456, Φαξ: +357 22304565, Email: commissionerdataprotection.gov.cy

 

 1. Αποποίηση ευθυνών

 

Δεν εγγυόμαστε την λειτουργία της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου χωρίς σφάλματα. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να συμμορφωθούμε με αυτήν την πολιτική απορρήτου και θα λάβουμε άμεσα διορθωτικά μέτρα όταν μάθουμε για τυχόν παράλειψη συμμόρφωσης με την Πολιτική Απορρήτου μας. Δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν παρεπόμενες, επακόλουθες ή τιμωρητικές ζημίες που σχετίζονται με αυτήν την πολιτική απορρήτου.

 

 1. Δεν υπάρχουν δικαιώματα τρίτων

 

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν δημιουργεί δικαιώματα εκτελεστέα από τρίτους ή απαιτεί γνωστοποίηση οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας.

 

 1. Σύνδεσμοι

 

Ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους (hyperlinks) σε άλλους ιστότοπους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εποπτεία μας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για την προστασία του απορρήτου ή του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων.

Σας ενθαρρύνουμε να αποταθείτε στην πολιτική απορρήτου τέτοιων ιστότοπων. 

 

 1. Cookies

 

Για να λειτουργήσει σωστά ο ιστότοπός μας, μερικές φορές τοποθετούμε στη συσκευή σας μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών κατά τις «επισκέψεις» τους στις διάφορες ιστοσελίδες στον Παγκόσμιο Ιστό (world wide web), με σκοπό να παρέχουν στην ιστοσελίδα τη δυνατότητα αναγνώρισης του χρήστη σε μεταγενέστερες επισκέψεις του στην ίδια ιστοσελίδα και που ονομάζονται cookies. Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν αυτό επίσης.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies ανατρέξτε στην πολιτική μας αναφορικά με τα cookies.

 

 1. Τεχνικά μέτρα ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων

 

Αυτός ο ιστότοπος έχει τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας: κέντρο δεδομένων περιορισμένης πρόσβασης, τεχνολογία τείχους προστασίας, έλεγχος ταυτότητας πιστοποιητικού SSL (secure-socket-layer).

 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο

 

Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή οποιασδήποτε αξίωσης σχετικά με τον παρόντα Ιστότοπο, θα ισχύει το κυπριακό δίκαιο, ανεξαρτήτως του είδους της διαφοράς.

 

Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, την ισχύ της, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Λευκωσίας, Κύπρος, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα.

 

Παρά τα ανωτέρω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου παραβίασης της παρούσας Πολιτικής.

 

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας. Στοιχεία επικοινωνίας

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας υπό το πρίσμα της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Εταιρεία. Η Εταιρεία έχει διορίσει κα. Τερέζα Τορτόρα ως Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας.

Όλα τα ερωτήματα και τα αιτήματα σχετικά με αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα πρέπει να απευθύνονται στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας μέσω email [email protected] ή ταχυδρομικώς, στην  διεύθυνση Λευκωσία, 1070, Κυπρος, οδός Ρωμανού, 2, TLAIS TOWER, Floor 6, Flat 601.